Menu główne

Świat Tekstów. Rocznik Słupski

Opis zdjęcia, a w nim ważne dla nas słowa kluczoweInstytut Polonistyki
Akademii Pomorskiej
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a,

tel. 0-59 840 53 26

 ISSN 2083-4721

Świat Tekstów. Rocznik Słupski jest specjalistycznym rocznikiem filologicznym wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku. Czasopismo ma charakter otwarty i mogą w nim publikować autorzy z ośrodków krajowych i zagranicznych. Publikowane teksty mogą być składane w językach polskim, angielskim i niemieckim. Publikacje w języku polskim muszą zawierać abstrakt angielski. Publikacje w językach obcych, abstrakt polski. Redakcja przyjmuje do druku wyłącznie teksty oryginalne, nigdzie dotąd niepublikowane. Do publikacji w czasopiśmie przyjmuje się rozprawy naukowe, artykuły przeglądowe i metodyczne, sprawozdania, tłumaczenia, a ponadto recenzje.

Termin nadsyłania do kolejnych numerów upływa z końcem lutego każdego roku.

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego została umieszczona w dniu 23 grudnia 2015 r. lista czasopism naukowych wraz z liczbą punktów za zawartą w nich publikację naukową. "Świat Tekstów. Rocznik Słupski" znalazł się wśród punktowanych czasopism i otrzymał 7 pkt (lista B, poz.1898). Pełen wykaz czasopism punktowanych znajduje się tutaj.

Świat Tekstów. Rocznik Słupski jest obecny w następujących bazach referencyjnych:

INDEX COPERNICUS:

CEJSH

BazHum:

        ICV2012: 6,23

        ICV2014: 47,74 

  Świat Tekstów

Słupskie Prace Filologiczne

                                                                                            

Akademia
Pomorska

 

Instytut Polonistyki
 

Publikacje pracowników